Ponúkame kvalitné organické a organominerálne hnojivá

Pon – Pia: 9:00 -17:00

Organické hnojivo - budúcnosť poľnohospodárstva

POLYMEGRAN sk, spolupracuje so spoločnosťami, ktoré patria medzi lidrov v Európe a v Ruskej Federácii,
v oblasti vývoja a výroby organických hnojív, ktoré spĺňajú prísne normy na ekológiu a bezpečnosť.

Organické hnojivo patrí medzi vysokokvalitné hnojivá, ktorých efekt účinnosti viac než 10-20 krát prevýši efekt
z tradičného hnojenia. Voči minerálnym hnojivám je organické výrazne ekologicky čistejšie- nenarúša štruktúru pôdy a neznečisťuje podzemné vody.

Vďaka unikátnej technológii výroby, hnojivo absentuje od škodlivých baktérií,
zárodkov mikroorganizmov a iných negatívnych javov.

Počas prebiehania zložitých čiastkových procesov v procese fermentácie dochádza ku zadržiavaniu dusíka a jeho premeny v organické formy, čo umožňuje rastlinám
aby lepšie prijímali efekty hnojiva bez poškodenia koreňovej sústavy

Niektoré z našich referencií:

Vínne sklepy Valtice

REFERENCIA OD PESTOVATEĽA - VÍNNE SKLEPY VALTICE , ČR, MORAVA

Read More

Malokarpatská vínna cesta

MVC – PARTNERI MVC

Read More

Agrokruh Ing. Ján Šlinský

REFERENCIA OD PESTOVATEĽA – Ing. Ján Šlinský, odborník na Ekologické poľnohospodárstvo, tvorca revolučnej metódy pestovania – AGROKRUH

Read More

Mak z Jarnej

REFERENCIA OD PESTOVATEĽA – MAK z JARNEJ

Read More

PEMA Jahody

REFERENCIA OD PESTOVATEĽA - JAHODOVÁ FARMA

Read More

Roľnícko obchodné družstvo Ďurďoš

REFERENCIA OD PESTOVATEĽA - Roľnícko-obchodné družstvo Ďurďoš

Read More

Vínne sklepy Valtice – Ovocná plantáž na Morave

VÝSADBA HRUŠIEK, VÝSADBA VIŠNÍ, VÝSADBA ORECHA,

Read More

Orechová plantáž

VÝSADBA ORECHOVEJ FARMY – VÝCHODNÉ SLOVENSKO

Read More

Šenkvice Vinohradníctvo

SPOLOK VINOHRADNÍKOV A VINÁROV V ŠENKVICIACH

Read More

Pivnica Radošina – Kráľovské vína

PIVNICA RADOŠINA , VINOHRADNÍCKA OBLASŤ NITRIANSKA ,

Read More

čistota

Ekologicky čistá produkcia

vysoká účinnosť

10-20 x účinnejší efekt než s bežným hnojením

jednoduchosť

Ľahká a rýchla aplikácia

úrodnosť

Zväčšuje úrodu a zrýchľuje dozrievanie

odolnosť

Silnejšie a odolnejšie rastliny

komplexnosť

Obsahuje všetky potrebné živiny pre stabilný rast a bohaté plody

Galéria

 

OBCHODNÉ ZNAČKY SKUPINY PMG

Something went wrong while retrieving your map, please ensure you have entered the short code correctly.
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
 1. Osobné údaje sú spracúvané v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.
 2. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem zvolenej prepravnej spoločnosti ktorá zabezpečuje doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly, prípadne sprostredkovateľovi a to na základe vzájomnej zmluvy uzatvorenej podľa Zákona č. 18/2018 Z.z.
 3. Prevádzkovateľ je povinný zabezpečiť osobné údaje pred ich sprístupnením neoprávneným osobám, prijatím vhodných technických a organizačných opatrení. Taktiež všetci zamestnanci prevádzkovateľa sú povinní dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu k osobným údajom.
 4. Dotknutá osoba má práva vymedzené v zmysle ust. § 19 a nasl. Zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení platných noviel a to konkrétne:
 5. právo na informácie, ktoré sú plnené týmto obsahom a obchodnými podmienkami,
 6. právo požadovať prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby – § 21 Zákona spočíva vo Vašom práve dožadovať sa akým spôsobom a na aké účely sú Vaše údaje spracúvane, pričom túto požiadavku môžete adresovať na kontaktný e-mail,
 7. právo na opravu osobných údajov – § 22 Zákona Vám umožňuje opraviť osobné údaje ak sú neaktuálne,
 8. právo na vymazanie osobných údajov – § 23 Zákona využijete v prípade ak nemáte záujem, aby prevádzkovateľ ďalej spracúval osobné údaje,
 9. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov – § 24 Zákona uplatníte v prípade ak sa domnievate, že osobné údaje boli spracúvané v rozpore so zákonom,
 10. právo namietať spracovanie osobných údajov – § 27 Zákona,
 11. právo na prenosnosť osobných údajov,
 12. právo podať podnet na dozorný orgán vo vzťahu k spracúvaným osobným údajov.
 13. Prevádzkovateľ od kupujúceho získava nasledovné osobné údaje: titul, meno, priezvisko, adresa, adresa na doručenie, fakturačná adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa.,ktoré sú spracúvané za účelom korektného vybavenia Vašej objednávky. Tieto osobné údaje sú uchovávané po dobu 5 rokov pre účely archivácie pre obchodnú spoluprácu. V rámci vybavenia objednávky dochádza k spracúvaniu osobných údajov za účelom vystavenia faktúr, vystavenia skladových (dodacích) listov, zabezpečenia dopravy ako aj účtovania v účtovníctve.
 14. Ak kupujúci súhlasil so spracúvaním osobných údajov na účely e-mailového marketingu, súhlasil so zasielaním e-mailových správ na kontaktnú e-mailovú adresu.
 15. Osobné údaje pre e-mailové marketingové účely v rozsahu meno a priezvisko, e-mailová adresa sú poskytnuté na dobu piatich rokov. Tieto osobné údaje nie sú poskytované tretím stranám.
 16. Svoj súhlas môže kupujúci kedykoľvek odvolať zaslaním Odvolania so spracúvaním osobných údajov, pričom tieto okamžite mažeme. Z našej strany Vami poskytnuté osobné údaje už nebudeme používať na účely e-mailového marketingu.

– Tieto webové stránky používajú Google Analytics, čo je webová analytická služby spoločnosti Google Inc. Kompletné informácie o spracovaní Vašich osobných údajov nájdete na: https://support.google.com/analytics/answer/6004245

– Na našich stránkach ani v kampaniach nepoužívame profilovanie a ani automatizované spracovanie vašich osobných údajov

– Na našich webových stránkach používame súbory „cookies“, čo sú malé dátové súbory ukladané na disk Vášho počítača. Súbory cookies, ktoré používame, neukladajú žiadne osobné údaje v zmysle týchto podmienok, ani inak nezhromažďuje informácie umožňujúce identifikáciu konkrétnej osoby, ani IP adresy.

Pokiaľ si neprajete súbory cookies prijímať, môžete v nastavaniach Vášho internetového prehliadača všetky súbory cookies z disku Vášho počítača vymazať, zablokovať ich príjem a môžete tiež nastaviť, aby ste boli pred uložením každého jednotlivého súboru na túto skutočnosť upozornený.